Om CFB

Creative Food Business® (CFB) är ett praktiskt affärsutvecklingsprogram. Vi skapar nya idéer, koncept, produkter, tjänster och affärer tillsammans. På riktigt. Målet med programmet är att skapa färdiga affärsplaner för konkreta projekt. Processledarna och deltagarna bidrar med sina erfarenheter i ett öppet klimat.

Processen präglas av frihet och kreativitet, men i en strukturerad och effektiv process, under ledning av erfarna och skickliga processledare. Deltagare från sex till åtta olika företag (helst två representanter från samma företag) arbetar tillsammans. Experter plockas in efter behov för att driva idéutvecklingarna i rätt riktning. Vilken typ av experter som engageras avgörs av deltagarnas behov och uppgifter. Deltagarna inspireras inledningsvis av professionella aktörer inom PR, omvärldsbevakning, produktutveckling och marknadsföring. Expertisen kommer från både akademin och affärsvärlden. Arbetsplanen är aldrig bestämd i förväg, utan utformas av deltagarna tillsammans.

Processen pågår under maximalt åtta månader. Under denna period träffas deltagarna vid flera olika tillfällen. Mellan träffarna håller man kontakt med hjälp av lämpliga digitala arbetsverktyg. Processen inleds med träning och stimulans till kreativt tänknade. Deltagarna genomför tillsammans övningar med syfte att driva utvecklingen av nya affärsidéer framåt. Processen blir efterhand mer konkret och målinriktad  för att slutligen handla om utformandet av en färdig affärsplan. Mellan mötestillfällena har deltagarna också kontakt med en coach så att utvecklingsprocessen inte fastnar.

En av CFBs styrkor är sammanlänkningen mellan praktik och forskning. Vi som driver CFB är förankrade både inom akademi och affärslivet och har ett brett kontaktnät inom båda områden. Vi kan bistå med kontakter och kunskap från båda världar. Ofta når ny forskning inte ut till praktikerna och många bra idéer hamnar i byrålaådan. CFB möjliggör en konstruktiv kommunikation mellan de båda världarna och öppnar upp för nya innovationer och lösningar.

Deltagare som har deltagit i CFBs affärsutvecklingsprogarm erbjuds att bli medlemmar i CFBs nätverk. Det intensiva CFB-programmet skapar ofta väl samansvetsade grupper av deltagare. För att kunna fortsätta utveckla gemensamma idéer och för att träffa like-minded så erbjudas deltagarna medlemskap i CFBs nätverk efter avslutat CFB-program.

Det första CFB-programmet inleddes 2002. Bland andra SIK/SP Food and Bioscience och Ideon Agrofood stod bakom de första omgångarna. KK-stiftelsens program krAft och meNY har delvis inspirerat till en del av processen, men också varit finansiärer till CFB. Den drivande kraften har hela tiden varit Christina Skjöldebrand, forskare och entreprenör. 2013 drevs CFB i ett joint venture tillsammans med mediaentreprenören Stellan Löfving och hans bolag Foodwire. Sedan 2014 drivs CFB av företaget CFB Creative Future Business AB och Christina Skjöldebrand.
bild flödet 3

bild cfb flödet 1